Gheboden ende uytgheroepen ... den 3. februarij 1707.: Alsoo de vrye voerlieden van de Zeeuwsche ende Brabantsche Korenmerkt, Rouaense Kaeye, Maeyers ende Sanders gat ... hoe dat sy dagelyks groot geschil ende questien moeten uytstaen, wegens den loon van hunne vragten ofte reysen ...
12 25 50 100
2 assets
Inventaris nr. E 18497:1707,0002