Japanse prent of houtblokdruk 'Kaida Yadaemon Tomonobu'