Rechten die ghelicht sullen worden op de brugghe op den voet vande voorgaende ordonnantien van sijne maj.t ten opsichte vande passerende persoonen, peerden, waghenskarren, chaisen, beesten ende goederen ... gheresolveert ... den 6. september 1701.