Gheboden ende uytgheroepen ... den 5 julij. 1703: Alsoo ... soodanighe groote quantiteyt witte bieren moeten worden ghevoert, dat het onmoghelijck is aen die van de bier-cruyders natie, sulckx den selfden dag te volbrenghen ...