Gheboden ende uytgheroepen ... den 12. februarij. 1703: Men ghebiedt ... dat gheene verminckte, ghebreckelijcke, ofte eenighe aensienelijcke quaelen hebbende menschen, ofte kinderen tot het becomen van aelmoesen lanckx de straeten, ofte kercken ... sullen moghen gaan bedelen ...