Advertentie: Myne heeren borgher-meesteren, ende schepenen ... hebben goet ghevonden ende gheordonneert ... dat allen de ghene, de welcke tot laste deser stadt eenighe briefkens ofte eenighe andere rekeninghen raeckende de logementen ten onderen hebben ... Actum 25. augusti 1703.
Inventaris nr. E 18497:1703,0014