Advertentie: Men ordineert ... aen alle borghers ... over-te-brenghen de naemen van de officiers, hunne qualiteyten ende regimenten t'hunnen huyse teghenwoordichlijck ghelogeert ... Actum ... den 16. october 1703.
Inventaris nr. E 18497:1703,0018