Gheboden ende uytgheroepen ... den 29. meert 1707.: Alsoo ... dat 't sedert eenighen tydt binnen dese stadt ghebrocht worden verscheyde ghevrochte ofte gegote tenne ende lootwercken, contrarie aen het gene tot nu toe is gebruyckt ...
Inventaris nr. E 18497:1707,0003