Advertentie. Alsoo ... over de validiteyt oft invaliditeyt van alle acten notariael binnen dese stadt ghepasseert, by de notarissen woonende binnen de selve stadt, niet sijnde onder het ghetal van de veertigh plaetsen die sijne majesteyt aen dese stadt heeft vergunt ...
Inventaris nr. E 18497:1705,0005