Gheboden ende uytgheroepen ... den 3. octobris 1701: Alsoo ... diversche moeyelijckheden hunnen oorspronck nemen ... te coopen eenighe goederen vande soldaten, die sy oft iemant anders van hunnen t'weghen alhier comen te coop veylen ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0020