Gheboden ende uuytgheroepen by Iasparen van Conincxloo onderschouteth ... ende ... der stadt van Antvverpen, den xxvii. dach in junio 1585. Also ... promptelick opghebracht ende uitgereyckt sal worden een quotisatie van drye maenden op den selven voet gelijck de leste voorgaende ses-maentlicke quotisatie gheweest is soo eest dat ... men ... ghebiedt, dat ... de voorsz quotisatie van drie maenden sal ghehouden wesen ter stondt op te brenghen