Gheboden ende uytgheroepen ... den 22. junij 1701: Alsoo dese stadts gherechticheyt ghestelt op de wynen ende bieren ... wort verkort, uyt dien ... persoonen ... gaen drincken ... in eenighe convoy-schepen, jachten, heuden ende andere schepen ...