Verhael hoe ende in wat manieren den heere M. Johan Van Olden-Barneveldt advocaet van Hollandt ende West-Vrieslant is onthalst gheworden smaendaechs voor noen den 18 mey anno duysent hondert neghenthien
12 25 50 100
21 assets
Inventaris nr. K 83843