Puncten ende articulen, wat die van de stadt Ellenboghen vanden heer generael vanden Beyerschen leger hebben begheert, ende wat puncten men hun heeft gheaccordeert, daer op sy hen hebben over ghegeven ... eerst ghedruckt den 4 iunii 1621
12 25 50 100
8 assets