Ordonnantie voor de ghesellen vande Plantiinsche drukkeriie, tot het toesien van vier ende licht ... den XXIV september M DC LXXII: Om te verhoeden allen ongheval, 't welck door onachtsaemheydt van het gaedeslaen van vier ende licht soude konnen overkomen ...