Artyckelen, waer op de vorsten ende standen van Slesien, met de keyserlijcke ende coninclijcke majesteyt van Hungeren, ende Bohemen begheeren te accorderen, beneffens de conditien ende voorslach van den ceurvorst van Sacxen daer teghens ghedaen
12 25 50 100
8 assets