Gheboden ende uytgheroepen ... den 31. maij. 1702: Alsoo ... ordre van sijne Ex.cie aen alle herbergiers, weerdts, weerdinnen ... over-te-brenghen de naemen, toe-naemen, qualiteyt ende employ van de peroonen die by hun, ofte t'hunnen huyse ... zijn comen logeren ...