Relaes vande groote victorie tot Westerhoven by Worms inghenomen van ... Spinola, ende van de nieuwe oprustinge des crijs-volck in Brabant, Vlaenderen, Lorreynen ende andere plaetsen ... Eerst ghedruckt den 5 meert 1621
12 25 50 100
8 assets