De keuze van de 50 beeldhouwwerken in het collectiepaviljoen is gebeurd door een ‘collectieparlement’:  een panel van mensen met diverse profielen op basis van 7 diverse waarden. Alle kunstwerken werden op deze 7 waarden gewaardeerd: hoog, gemiddeld en laag. Werken kunnen dus omwille van verschillende betekenissen in deze selectie zitten – hierdoor zijn er zowel topstukken als verrassende ontdekkingen bij. Hieronder beschrijven we kort de waarden.
 

Algemeen Historisch
Bij dit criterium kijken we of het werk een duidelijke band heeft met een bepaalde belangrijke persoon, groep, gemeenschap, plaats, gebeurtenis(sen) of activiteit(en) in het verleden. Denk bijvoorbeeld aan een werk dat bijdraagt aan het begrip van een belangrijk historisch moment zoals een wereldoorlog.
 

Museaal-historisch
Sommige sculpturen weerspiegelen sterk het verleden van het Middelheimmuseum. Dat geldt onder andere voor werken die in opdracht van het museum zijn gemaakt en die op een Middelheim Biënnale of een andere tentoonstelling in het museum te zien waren. Kunstwerken uit de allereerste expo in 1950 zijn daar een mooi voorbeeld van.
 

Kunsthistorisch
Hoe vernieuwender een sculptuur is en hoe meer ze getuigt van een belangrijke artistieke ontwikkeling in de geschiedenis, hoe hoger het kunsthistorische belang ervan. Een werk kan bijvoorbeeld grensverleggend voor de beeldhouwkunst zijn omwille van zijn ontwerp, concept, uitvoering of techniek.
 

Informatief
Bepaalde objecten zijn interessant omdat ze ons veel nuttige informatie verschaffen. Ze helpen ons om onderzoek naar kunstwerken te doen. Het gaat bijvoorbeeld om studies, voorontwerpen of maquettes van werken uit de collectie of beelden die in de Antwerpse publieke ruimte staan opgesteld. Bij tijdelijke werken die ondertussen verdwenen zijn, is een schaalmodel vaak een van de weinige tastbare objecten die ons resten om ons een beeld te vormen van wat de kunstenaar voor ogen had. Of ze illustreren het creatieve proces, hoe de sculptuur tot stand kwam.
 

Maatschappelijk
Als een beeld voor een bepaalde groep in onze samenleving een specifieke betekenis heeft of een functie vervult, heeft het ook een maatschappelijke waarde. Het kan bijvoorbeeld een bron van trots zijn en voor samenhorigheid zorgen. Denk aan een religieuze sculptuur.
 

Maatschappijkritisch
Onze samenleving verandert voortdurend en bijgevolg kijken we nu met andere ogen naar bepaalde kunstwerken dan vroeger. Daarom vragen we ons bij elke sculptuur af of ze een nieuwe kijk op onze maatschappij biedt, of ze een maatschappelijk thema aansnijdt dat vele mensen vandaag beroert en tot discussie en debat leidt, zoals gender, milieu en migratie.
 

Beleving
We benaderen een kunstwerk niet alleen met ons verstand en onze kennis, maar ook met al onze zintuigen en emoties. Laat het ons koud of worden we erdoor ontroerd? Vinden we het mooi? Prikkelt het ons? Die ervaring noemen we de belevingswaarde van het werk.